logitech-logo

Welcome School játékszabályzat

Játékszabályzat

A Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Logitech Europe S.A. (székhely: Svájc, 1015 Lausanne, Rte Cantonale, EPFL Innovation Park, cégjegyzékszám: CHE-107.480.920, adószám: CHE-107.480.920 TVA, képviseli: Bracken Darrell, a továbbiakban: Társaság) által szervezett, „Logitech Welcome School nyereményjáték” elnevezésű játékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. A Játék szervezője és lebonyolítója a Társaság, mint a logisuli.com internetes portál üzemeltetője. A Játékban résztvevő jelentkező a jelentkezéssel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, nagykorú természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő (pl. adatkezelő) cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. A kizárás tényéről a Társaság nem értesíti a Játékost.

2. A Játék leírása

A Játékban való részvétel díjmentes. A Játék neve: „Logitech Welcome School nyereményjáték”

2.1. A nyereményjáték 2023. augusztus 24-től 2023. szeptember 14-ig tart. Az összes Játékos minden héten 100.000 HUF-val indítja a Játékot, amelyből minden nap 2 Logitech termék közül választhat, hogy mit rak a kosarába/puttonyába. A kosárba/puttonyba berakott terméket a Játékos már nem veheti ki onnan. Minden kosárba rakott termék értéke csökkenti az 100.000 HUF heti keretet, a Játékosok csak annyi terméket tudnak hozzáadni, amelyek beleférnek ebbe a keretbe.

A sorsolás minden adott hét csütörtökén történik, minden csütörtök este 23.59 perckor a kosár/puttony tartalma nullázódik, és a Játék újraindul.

2.2. A nyereményjátékban való részvétel előfeltétele az alábbi oldalon történő regisztráció: logisuli.com

2.3. A Játékos a regisztráció során köteles elfogadni a Szabályzat tartalmát. A Játékos a regisztrációját az űrlap végén lévő „Regisztrálok” gomb lekattintásával véglegesítheti.

2.4. A nyereménysorsolásban minden, a Szabályzat szerint arra jogosult Játékos részt vesz.

2.5. A Játék leírása és a Szabályzat linkje a logisuli.com oldalon található.

A Játék, illetve annak feltételei bármilyen kötelezettség vagy következmény nélkül egyoldalúan módosítható, felfüggeszthető vagy visszavonható a Társaság részéről.

3. Nyeremények

A Játékban Logitech nyeremények kerülnek kisorsolásra 3 héten keresztül minden hét végén. A Játékosok maximum 100.000 HUF értékben nyerhetik meg az adott heti kosaruk/puttonyuk tartalmát.

4. Sorsolás

A nyeremények heti sorsolásának időpontjai: 2023. augusztus 31-e, szeptember 7-e és 14-e, mind a három esetben 11:00 óra.

A nyeremény sorsolásában részt vesz minden Játékos, aki a Játék kezdete óta az adott héten eleget tett a Játék követelményeinek. A sorsolás helyszíne: 1133 Budapest, Váci út 99-105., 2. Emelet. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolásokon hetente egy nyertes és egy pótnyertes kerül kisorsolásra.

5. Nyertesek értesítése

A Társaság a nyerteseket minden esetben a regisztráció során megadott e-mail címen keresztül értesíti, a sorsolást követő 10 munkanapon belül. Amennyiben a nyertes által megadott e-mail címről sikertelen kézbesítés miatt visszaérkezik az értesítő levél (hibaüzenet), úgy a Társaság a hibaüzenet visszaérkezésétől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal ismételten megkísérli a nyertes értesítését. A második sikertelen kézbesítés után a Társaság a pótnyertest hirdeti ki nyertesnek, akit az előbbiek szerint kiértesít. Amennyiben a pótnyertes értesítése is sikertelen, a Társaság a sorsolást eredménytelennek nyilvánítja. A Társaság nem vállal felelősséget a megadott e-mail cím hibájából eredő vagy egyéb okból a megadott e-mail címre történő kézbesítés sikertelenségéért. A nyeremény átadása a sikeres kapcsolatfelvételtől számított 10 munkanapon belül történik. A nyeremények összege nem váltható be készpénzre. Ha a sikeres értesítést követő 8 munkanapon belül a Társaság nem kap a kiértesített nyertestől telefonon vagy e-mailen visszajelzést, úgy a Társaság a sorsolást eredménytelenné nyilvánítja. A Játékosok és a nyertesek tudomásul veszik, hogy eredménytelen sorsolás esetében a Társaság a sorsolást nem köteles megismételni és a nyertesek visszajelzéseinek elmulasztásaiból eredően a Társaságot semmilyen felelősség nem terheli. A jelen pontban foglalt rendelkezések megfelelően irányadóak a pótnyertesekre is.

6. Adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: a Játékosok hozzájárulása. A feliratkozással és a Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a Logitech Europe S.A. adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az előbbi adatkezelési szabályzat szerint a Játékos adatait kezelje. Az adatkezelési szabályzat elérhetősége: https://www.logitech.com/en-eu/legal/web-privacy-policy.html

A megadott adatokat – érvényes e-mail cím és teljes név – a Szervező kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Szervező által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, a Szervező további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím), amelyeket a Szervező a Játék lezárása után töröl.

A Személyes adatok kezelője: Logitech Europe S.A.

A Szervező a Promóciós Játék lebonyolítása céljából adatfeldolgozót vesz igénybe:

ROI Works Zrt. (székhely:1133 Budapest, Váci út 99-105., cégjegyzékszám: 01 10 140334)(Adatkezelési tájékoztató: https://www.docdroid.net/lUJUKzx/adatkezelesi-tajekoztato-roi-v2-docx)

Adatkezelés helye: a Szervező és az Adatfeldolgozó székhelye

A Résztvevő a törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét – és így esélyét a nyereményre – is megszünteti.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Ezenfelül jogosult panaszt tenni a lokális adatvédelmi hatóságnál, illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.

7. Felelősség

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési késedelemért a Társaság nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Társaságnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Társaság kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényét a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8. Egyéb

A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására. Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az info@logisuli.com e-mail címre. Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: 2032. augusztus 22.